BIP

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje:

mgr Wioletta Kula - dyrektor przedszkola

 • Dyrektor przedszkola działa w imieniu Prezydenta Miasta Zielona Góra w zakresie zwykłego zarządu Przedszkola nr 14 w Zielonej Górze
 • Dyrektor kieruje działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz.
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami (analiza i ocena efektów realizacji programu, pomoc, inspiracje).
 • Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 • Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 • Dysponuje środkami finansowymi przedszkola określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie.
 • Organizuje administracyjną, finansową i gospodarcza obsługę przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 • Przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.
 • Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i związków zawodowych, w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 • Dyrektor przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
 • Wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z prawem.
 • Tworzy radę rodziców w pierwszej kadencji.
 • Wyraża zgodę na podjęcie działalności stowarzyszeń i organizacji, których celem jest działalność wychowawcza dzieci albo wzbogacenie i rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
 • Przenosi nauczyciela w stan nieczynny.
 • Kieruje nauczycieli na badanie Komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia.
 • Udziela urlopów nauczycielom (płatnych i bezpłatnych).
 • Ocenia nauczycieli.
 • Zawiesza nauczycieli w pełnienia obowiązków.
 • Powierza wychowawstwo.
 • Ustala tygodniowy rozkład zajęć.
 • Wykonuje zalecenia Kuratorium, wynikające z nadzoru pedagogicznego.
 • Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.


Renata Sabat - główna księgowa
Kompetencje głównego księgowego:

 • Odpowiada za prowadzenie rachunkowości w pełnym zakresie zgodnie z ustawą o rachunkowości budżetowej oraz :
 • zakładowym planem kont ( opracowanym i uaktualnianym na bieżąco z w/w ustawą o rachunkowości),
 • instrukcją obiegu dokumentów ( opracowaną i uaktualnianą na bieżąco zgodnie z w/w ustawą o rachunkowości),
 • instrukcja inwentaryzacji (opracowaną i uaktualnioną na bieżąco zgodnie z w/w ustawą).
 • Prawidłowo stosuje zasady rachunkowości i rozrachunków.
 • Ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie:
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Odpowiada za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Odpowiada za prawidłowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań.
 • Oblicza wynagrodzenia i inne świadczenia za pracę.
 • Sporządza w ustalonym terminie listy płac z wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń wynikających z pracy przysługujących pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika.
 • Dokonuje przewidzianych przez prawo lub na prośbę bądź za zgodą pracownika potrąceń z wynagrodzenia.
 • Oblicza ,pobiera i odprowadza podatki oraz terminowo je wpłaca na właściwy rachunek urzędu skarbowego.
 • Sporządza i terminowo przesyła urzędom skarbowym deklaracje (PIT-y) i inne informacje.
 • Dokonuje rocznego obliczenia podatku - na wniosek pracownika.
 • Sporządza i przechowuje dokumenty związanie z poborem podatku od osób fizycznych (np. karty wynagrodzeń pracowników , listy płac).
 • Kompletuje i sporządza pełną dokumentację ubezpieczeniową.
 • dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zatrudnionych pracowników w terminie 7 dni od daty nawiązania stosunku pracy,
 • wyrejestrowuje pracowników z ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń tj. od daty rozwiązania stosunku pracy,
 • oblicza , opłaca i rozlicza w ustalonych, ustawowych terminach, składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń społecznych,
 • ustala prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zasiłek chorobowy ,macierzyński , porodowy, wyrównawczy, opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne) i je wypłaca ( w przypadku gdy zgłoszonych do ubezpieczenia jest ponad 20 pracowników)
 • ustala prawo do świadczeń z budżetu państwa ( zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze), wypłaca je i rozlicza,
 • sporządza na odpowiednich drukach (Rp-7) zarobki pracowników ubiegających się o świadczenia emerytalno - rentowe,
 • informuje organ rentowy do końca lutego każdego roku kalendarzowego o wysokości osiągniętego przychodu w ubiegłym roku kalendarzowym przez emeryta lub rencistę,
 • Nalicza i przekazuje w terminach zgodnych z ustawą odpis podstawowy na Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Organizuje opracowanie budżetu ogólnego i planu finansowego.
 • Przedkłada pracodawcy propozycje i materiały dotyczące polityki finansowo-administracyjnej.
 • Analizuje osiągane dochody, ocenia sytuacje finansową ,sporządza bilans i rachunek wyniku oraz przedkłada je pracodawcy.
 • Współpracuje z bankami , kontroluje wyciągi bankowe, czeki, faktury zakupu i sprzedaży.
 • Uczestnicy w negocjacjach z bankami , urzędami , agencjami ubezpieczeniowymi, klientami i dostawcami w celu zapewnienia organizacji jak najkorzystniejszych warunków finansowych.
 • Rewiduje działalność i ocenia rezultaty finansowe oraz przedstawia ich oceny pracodawcy.
 • Reprezentuje zakład w sprawach finansowo - administracyjnych.
 • Ewidencjonuje środki trwałe.
 • Wykonuje inne zadania i obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości budżetowej oraz przepisów regulujących prawa i obowiązki głównego księgowego.

Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienił: Administrator
Data dodania: 2007-02-19 16:41:22 Ostatnia aktualizacja: 2017-09-05 12:34:46
Data publikacji: 2007-02-19 16:41:22 Artykul byl czytany: 9 razy